delusional insanity foreverchild

․․․

֊ Հայրիկ, մեր ուսուցիչ Առնոլդը լավ չի հաշվում։
֊ Ո՞րտեղից իմացար։
֊ Ամեն անգամ, երբ իրեն ինչ որ բան է պետք հաշվել, ասում է որ մենք իրեն պետք է օգնենք։